Archive for the ‘ ΝΔ ’ Category

ΠΩΛΕΙΤΙΣΜΟΣ

ÅÐÉÓÊÅÎØÇ ÔÙÍ  ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÙÍ    ÅÍÔÁ ÊÅÍÉ  ÊÁÉ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÇÓ ÁÊÑÙÐÏËÇÓ ÏÐÏÕ ÊÁÉ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏÍ  Ä.ÐÁÔÅÑÌÁËÇ  ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÌÏÕÓÅÉÏÕ (ÉON PRESS/ ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Ένα όνειρο… τρελό

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΜΕΡΚΕΛ Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.

Στην Νοτιοδυτική Κορέα

10178905_1411058619161227_2072391686_o

Κάτι ημίτρελοι που βάζουν υποψηφιότητα…

10248668_1411073975826358_354682535_o

Eνημέρωση για τουρίστες

Καθώς αρχίζει η τουριστική περίοδος, καλό είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες για να λάβουν τα μέτρα τους.

http://www.josephford.net

Κυνηγώντας τον ίσκιο του…

Γιατί εσύ ξέρεις τι κάνει ο ίσκιος σου πίσω από την πλάτη σου;

ÁÈÇÍÁ - ×ÁÉÑÅÔÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔ. ÍÉÁÑ×ÏÓ ÌÅ ÈÅÌÁ "ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÊÑÉÓÇ, ÅÍÁÓ ×ÑÏÍÏÓ ÄÑÁÓÅÙÍ" (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Με νέο αρχηγό η ΝΔ στις εκλογές του Μαϊου

Benizelos Στο δρόμο των συγχωνεύσεων κρατικών οργανισμών και η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ.

ÓÕÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÅÕÁÃÃÅËÏ ÂÅÍÉÆÅËÏ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÁÑ ÖÙÔÇ ÊÏÕÂÅËÇ ÓÔÏ ÌÅÃÁÑÏ ÌÁÎÉÌÏÕ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Νόμος είναι το δίκιο του Βαγγέλη

Αρέσει σε %d bloggers: