Archive for the ‘ ΝΔ ’ Category

ΠΩΛΕΙΤΙΣΜΟΣ

ÅÐÉÓÊÅÎØÇ ÔÙÍ  ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÙÍ    ÅÍÔÁ ÊÅÍÉ  ÊÁÉ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÓÔÏ ÌÏÕÓÅÉÏ ÔÇÓ ÁÊÑÙÐÏËÇÓ ÏÐÏÕ ÊÁÉ ÎÅÍÁÃÇÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÏÍ  Ä.ÐÁÔÅÑÌÁËÇ  ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÌÏÕÓÅÉÏÕ (ÉON PRESS/ ËÉÁÊÏÓ ÃÉÁÍÍÇÓ)

Ένα όνειρο… τρελό

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ  ΜΕΡΚΕΛ Α ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΑΜΑΡΑΣ Α.

Στην Νοτιοδυτική Κορέα

10178905_1411058619161227_2072391686_o

Κάτι ημίτρελοι που βάζουν υποψηφιότητα…

10248668_1411073975826358_354682535_o

Eνημέρωση για τουρίστες

Καθώς αρχίζει η τουριστική περίοδος, καλό είναι να ενημερώσουμε τους επισκέπτες για να λάβουν τα μέτρα τους.

http://www.josephford.net

Κυνηγώντας τον ίσκιο του…

Γιατί εσύ ξέρεις τι κάνει ο ίσκιος σου πίσω από την πλάτη σου;

ÁÈÇÍÁ - ×ÁÉÑÅÔÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔ. ÓÁÌÁÑÁ ÓÅ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÔÏÕ ÉÄÑÕÌÁÔÏÓ ÓÔ. ÍÉÁÑ×ÏÓ ÌÅ ÈÅÌÁ "ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÅÍÁÍÔÉÁ ÓÔÇÍ ÊÑÉÓÇ, ÅÍÁÓ ×ÑÏÍÏÓ ÄÑÁÓÅÙÍ" (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Με νέο αρχηγό η ΝΔ στις εκλογές του Μαϊου

Benizelos Στο δρόμο των συγχωνεύσεων κρατικών οργανισμών και η ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ.

ÓÕÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÁÍÔÙÍÇ ÓÁÌÁÑÁ ÌÅ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÅÕÁÃÃÅËÏ ÂÅÍÉÆÅËÏ ÊÁÉ ÔÏÍ ÐÑÏÅÄÑÏ ÔÇÓ ÄÇÌÁÑ ÖÙÔÇ ÊÏÕÂÅËÇ ÓÔÏ ÌÅÃÁÑÏ ÌÁÎÉÌÏÕ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Νόμος είναι το δίκιο του Βαγγέλη

Κι όμως αυτός την βλέπει

Prime Minister of Greece in Israel

Μας οδηγεί σε ασφαλές λιμάνι

Tony

Ελλήνων πλεόνασμα

Σηκωθείτε τώρα από ντιβάνια, καρέκλες, καναπέδες, κρεβάτια…

H?m?? ?? m ?????? ???c????, ? ???? ??????EUROKINISSI-??S ?????

 

Αρέσει σε %d bloggers: